White-necked Conure (Pyrrhura albipectus)

White-necked Conure (Pyrrhura albipectus)