White-eared Conure (Pyrrhura leucotis)

White-eared Conure (Pyrrhura leucotis)