White-cheeked Amazon (Amazona kawalli)

White-cheeked Amazon (Amazona kawalli)