Santarem Conure (Pyrrhura amazonum)

Santarem Conure (Pyrrhura amazonum)